Każdy chciałby posiadać niezwodny, efektywny oraz bezproblemowy system sprężonego powietrza. Jednym ze sposobów osiągnięcia powyższego stanu jest przestrzeganie zapisów w instrukcji obsługi producenta odnośnie codziennych, cotygodniowych oraz comiesięcznych czynności konserwacyjnych. Prewencja jest lepsza niż późniejsza rehabilitacja !

Sprężone powietrze jest zwykle istotne dla produkcyjnych operacji, jednakże medium to może być jednakże bardzo kosztowne, jeśli nie jest dobrze serwisowane, skutkując wzrostem zużycia energii, dłuższymi przestojami maszyn czy nawet, w zależności od aplikacji, zanieczyszczeniem końcowego produktu. Istnieje jednakże wiele sposobów pozwalających upewnić się czy system sprężonego powietrza pracuje niezawodnie, efektywnie oraz w optimum sprawności. Jednym z nich jest przestrzeganie instrukcji obsługi producenta, używanie oryginalnych części zamiennych oraz korzystanie z autoryzowanego serwisu. Dodatkowo, producent zaleca codzienne, cotygodniowe czy comiesięczne czynności serwisowe, które mogą być realizowane przez personel użytkownika. Jest to bowiem bardzo prosty sposób umożliwiający utrzymanie systemu sprężonego powietrza w najwyższej sprawności.

Przykład codziennej, cotygodniowej czy comiesięcznej prewencji opiszemy na przykładzie sprężarki BOGE Kompressoren popularnej serii S, sprężarki S31-3 wraz z napędem pasowym oraz silnikiem 22 kW.

Przed przystąpieniem do prac należy upewnić się, iż sprężarka jest wyłączona, sprawdzić czy elementy instalacji są wolne od napięcia systemowego oraz, jeśli to konieczne, odczekać, aż wszystkie elementy sprężarki ochłodzą się do temperatury min. 50˚C. Nie wolno zapominać, iż sprężone powietrze to tak naprawdę skondensowana energia, której niekontrolowany wyciek może prowadzić do urazów a nawet do śmierci. Kiedy tylko podejmujecie się prewencyjnych czynności serwisowych, istotnym jest dopuszczenie do powyższych czynności tylko i wyłącznie autoryzowanego personelu, czyli takiego który rozumie i przestrzega zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji obsługi w zakresie prewencyjnych przeglądów.

Codziennie:

  1. Zerknij na wyświetlacz sterownika sprężarki celem monitorowania istotnych wiadomości, jak np. zbliżających się przeglądów serwisowych, ostrzeżeń i odpowiednio reaguj.  Dodatkowo warto wsłuchać się w pracę sprężarki czy aby nie występują jakieś niepokojące dźwięki.

Cotygodniowo:

  1. Sprawdź matę filtracyjną w miejscu zasysania na obudowie urządzenia.

Mata filtracyjna na ssaniu sprężarki umieszczona na jej obudowie pozwala utrzymać w czystości jej elementy, w szczególności podzespoły elektryczne. Jeśli mata ulega zapchaniu, adekwatne chłodzenie elementów urządzenia nie jest zapewnione. W tym wypadku należy matę oczyścić lub wymienić na nową.

filtr
W celu inspekcji maty filtracyjnej należy wyjąć matę filtracyjną (1) ruchem do góry z jej uchwytu. Następnie włożyć oczyszczoną bądź też nową matę. Matę należy wytrzepać z zanieczyszczeń zgrubnych a następnie użyć sprężonego powietrza celem oczyszczenia drobnych zanieczyszczeń. Jeśli jest to konieczne, matę można oczyścić za pomocą letniej wody wraz z domieszką detergentów używanych w gospodarstwach domowych. W przypadku gdy na macie filtracyjnej osadził się twardy osad zanieczyszczeń, matę należy wymienić, gdyż w tym wypadku temperatura sprężania wzrasta o ok. 4-5 ˚C powyżej prawidłowej, co jest skutkiem utrudnień w doprowadzeniu powietrza chłodzącego przez matę filtracyjną.

 

 

 

  1. Sprawdź spusty kondensatu

Kondensat jest produktem ubocznym efektu sprężania powietrza.  Jeśli nie zostanie, w niezawodny sposób, usunięty z wszelkich punktów jego poboru, może skutkować korozją prowadząca do kosztownych przestojów oraz innych uszkodzeń systemu sprężonego powietrza. Automatyczny spust kondensatu Bekomat 31-2 zawiera dren, który otwiera się automatycznie, kiedy tylko zbierze się odpowiednia ilość kondensatu. Aby upewnić się, iż dren kondensatu pracuje prawidłowo, najpierw należy sprawdzić, iż urządzenie jest wyłączone i dioda LED „Power” świeci się. Jedną ręką należy delikatnie skontrolować przewód odprowadzający, drugą ręką nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy przycisk TEST. Jak tylko dren kondensatu się otworzy, słychać będzie krótki trzask. Jeśli nie usłyszycie trzasku, dren kondensatu będzie wymagał serwisu.

Comiesięcznie:

  1. Sprawdź poziom oleju. Większość sprężarek powietrza została skonstruowana w ten sposób, iż posiada pewną cyrkulacyjną objętość oleju. Jeśli owa objętość zmniejsza się, temperatura wewnętrzna zwiększa się co prowadzi do przegrzania maszyny i jej wyłączenia. Szanse na ten scenariusz wydatnie wzrastają, podczas pracy sprężarki w wysokich temperaturach otoczenia. W rezultacie wystąpi przedwczesne zużycie jak też nieplanowane przeglądy serwisowe czy awaryjne odstawienia maszyn. BOGE zaleca aby sprawdzić poziom oleju przed pierwszym uruchomieniem, a następnie w cyklu comiesięcznym.

 

poziom oleju w kompresorze

Olej należy uzupełnić, jeśli jego poziom spadnie poniżej kreski MIN. W tym celu wyłączamy kompresor, zamykamy zawór kulowy na wylocie sprężonego powietrza, zdejmujemy osłonę po stronie serwisowej a następnie całkowicie odpowietrzamy sprężarkę poprzez napowietrzenie zaworu bezpieczeństwa na zespolonym zbiorniku sprężonego powietrza i oleju. W tym celu odkręcamy nakrętkę moletowaną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż opór sprężyny stanie się odczuwalny. Powietrze powinno wylecieć, a manometr systemowy powinien pokazywać 0. Po tym jak reszta powietrza ujdzie z systemu ponownie dokręcamy nakrętkę moletowaną.

Następnie należy odczekać ok. 3 min, aż olej spłynie. Wtedy wykręcamy korek (2) króćca wlewowego oleju (1), sprawdzamy jego poziom i w razie konieczności uzupełniamy do kreski MAX. Następnie wkręcamy korek, zakładamy osłonę i otwieramy zawór kulowy na wylocie sprężonego powietrza.

 

  1. Oczyść wkład filtra na ssaniu

Filtr na ssaniu sprężarki pomaga w utrzymaniu jej wnętrza w czystości, a w szczególności chłodnicy oleju.  Jeśli filtr ulega zapchaniu, adekwatne chłodzenie elementów urządzenia nie jest zapewnione.

W tym celu należy zdjąć osłonę po stronie serwisowej, poluzować klamry (1) obudowy filtra, zdjąć pkrywę (2) obudoway filtra a następnie wyjąć wkład filtracyjny (3). Wkład filtracyjny należy wytrzepać, ale tylko
na tyle aby odpadły zgrubne zanieczyszczenia. Drobniejszy brud wydmuchujemy sprężonym powietrzem (max. o ciśnieniu 5 bar) w kierunku od wewnątrz na zewnątrz. Wkładu filtracyjnego nie czyścimy w płynach, nie używamy także twardych przedmiotów, tak aby nie uszkodzić papieru filtracyjnego.

 

wklad filtracyjny

Następnie ponownie umieszczamy wkład filtracyjny (3) w obudowie filtra, zakładamy pokrywę (2) obudowy filtra, naciągamy klamry (1) obudowy oraz zakładamy osłonę po stronie serwisowej.

Nie zapominajcie o zapisaniu wykonanych powyższych czynności w książce serwisowej urządzenia. Umożliwi to udokumentowanie częstotliwości indywidualnych działań serwisowych i określenie ewentualnych odchyleń względem zaleceń producenta.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż BOGE, w przeciwieństwie do innych producentów, nie wymaga cotygodniowego sprawdzania stanu napięcia pasów napędowych. Nadmieniamy również, iż pasy napędowe muszą być optymalnie naciągnięte tak aby nie spadały oraz aby pasy oraz koła pasowe nie ulegały przedwczesnemu zużyciu. Wychodząc temu wymaganiu naprzeciw BOGE opracowało wysokojakościowy i bezobsługowy system napędowy BOGE-GM®(patent BOGE nr 4413422) umożliwiający długie okresy bezawaryjnej pracy poprzez optymalne, dynamiczno-obciążeniowe dopasowanie napięcia pasów napędowych. Dlatego też, oszczędzając Wasz czas, BOGE zaleca kontrolę stanu napięcia pasów dopiero po upływie 3000 roboczogodzin.