Wydajność to podstawowy parametr sprężarki, jednakże częstokroć uniemożliwia on nabywcy rzetelne porównanie różnych producentów, gdyż wiele szczegółów pozostaje nieokreślonych. Może chodzić o swobodny wydatek (FAD), masowe lub objętościowe natężenie przepływu mierzone na wlocie lub na wylocie w warunkach otoczenia lub normatywnych itp. Czy istnieje zatem jakiś sposób (norma) pomiaru wydajności, który umożliwi obiektywizm ?

Norma ISO 1217 jest obecnie chyba najpopularniejszą wytyczną określającą dane wydajnościowe maszyn wyporowych (dmuchaw rootsa, dmuchaw i sprężarek śrubowych). Przypomnijmy, iż według tej normy wydajność zdefiniowana jest jako „użytkowy strumień wydajnościowy na króćcu wylotowym urządzenia, przeliczonym do warunków zasysania na wlocie do urządzenia”. Ww. norma określa warunki robocze i testowe niezbędne dla pełnego pomiaru wydajności. Aneks B do normy opisuje pomiary bloku śrubowego, aneks C dotyczy kompletnych urządzeń gotowych do eksploatacji, zaś aneks E obejmuje urządzenia z regulacją obrotów czyli z przetwornicą częstotliwości.

Wydajność sprężarek  podawana jest w m3/h lub m3/min. Istotne jest ponowne podkreślenie faktu, że są to wartości odniesione do warunków zasysania (najczęściej do temperatury 20oC, ciśnienia atmosferycznego 1 bar i wilgotności względnej 0% czyli zgodnie z kategoriami normy ISO 1217).

Przykładowo sprężarka BOGE S132-4 posiada wydajność 24 m3/min. Oznacza to, iż zasysa w ciągu minuty 24 m3, (zakładamy jednocześnie, że to zassane powietrze po uśrednieniu ma temperaturę 20oC, ciśnienie atmosferyczne 1 bar (1013,25 hPa) i wilgotność względną 0%).

Norma ISO 1217 zakłada następujące tolerancje pomiarowe:

tolerancje pomiarowe

Norma określa dopuszczalne metody pomiaru dla poszczególnych wymaganych zmiennych, takich jak ciśnienie, przepływ objętościowy, temperatura i pobór mocy, a także minimalne tolerancje odpowiednich przyrządów pomiarowych. Oprócz przeprowadzania testów określa się również zakres, w jakim warunki testowe mogą odbiegać od warunków w punkcie gwarancyjnym oraz sposób przeprowadzania konwersji wyników pomiarów do warunków gwarantowanych. Zmienne pochodne są również obliczane z przeliczonych wyników pomiarów, takich jak jednostkowy pobór mocy (kW/(m3/min)) lub sprawność izentropowa. Na koniec przeliczone wyniki pomiarów są porównywane z określonymi wartościami. Dopuszczalne tolerancje dla pomiarów zgodnie z załącznikami B do E zależą od podanego strumienia objętości.

BOGE również standardowo przeprowadza próby wydajnościowe swoich urządzeń stosownie do normy ISO 1217.

W praktyce funkcjonują także normalne m3. Warunki normalne fizyczne, to parametry odniesienia, gdy ciśnienie atmosferyczne otoczenia wynosi 1 bar (101325 Pa), a temperatura otoczenia 0 oC (273K). Wydajność sprężarki określa się w takich warunkach jako [Nm3/min; Nm3/h; Nl/min; Nl/s].W związku z tym, że wpływ na strumień zasysanego powietrza ma także zawarta w nim para wodna, należy zwrócić uwagę, że większość parametrów podawana jest przy założeniu wilgotności względnej równej zero.

Zwracamy jednak uwagę na fakt, iż kalkulacja normatywnego przepływu jest przedmiotem różnych standardów:

Poniżej przegląd najbardziej popularnych:

  1. ISO 1343: przepływ w odniesieniu do T1=273 K, p1=1,013 bar, wilg. względna =0%
  2. ISO 2533: przepływ w odniesieniu do T1=288 K, p1=1,013 bar, wilg. względna =0%
  3. ISO 1217: przepływ w odniesieniu do T1=293 K, p1=1,000 bar, wilg. względna =0%

 

Przykład:

przyklad ISO

Przypomnijmy także, iż chociaż wyżej  wymienione normy odzwierciedlają aktualny stan techniczny, stosowanie się do nich nie jest prawnie wymagane.

Po konsultacji możemy zatem dokonać obliczeń związanego z przepływem poboru energii zgodnie z Państwa wybranym standardem.

Brzmi zachęcająco ? Prosimy o kontakt. Będziemy zaszczyceni możliwością zaopatrzenia Państwa w szczegółowe informacje.